wp0f376021_05_06.jpg

Toekomstplan Wagenborgen


Mede op initiatief van Woonstichting Groninger Huis is een 1e aanzet gegeven om te komen tot een toekomstplan voor Wagenborgen. Hierin participeerden in 1e instantie: Woonstichting Groninger Huis (WGH), de Gemeente Delfzijl, Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW), Zonnehuisgroep en Woonzorg Nederland. Laatstgenoemde 2 stopten naderhand vanwege verminderde betrokkenheid in het dorp.

Zonnehuisgroep verliet in 2016 als huurder het gebouw Menterne, hetgeen tot leegstand leidde en Woonzorg Nederland had/heeft de intentie om ook hun belangen te verkopen, t.w. Menterne en het Groot-Bronswijkterrein.

Woonstichting Groninger Huis (WGH), de Gemeente Delfzijl en Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) hebben duidelijke stappen gezet via een Project- en Stuurgroep teneinde de leefbaarheid van Wagenborgen te vergroten. Zonder andere locaties te vergeten werd hoofdzakelijk ingezet op invulling van het GBPark.
Het Groot-Bronswijk terrein
Dit 38ha. omvattend terrein is een overblijfsel van de Psychiatrische Inrichting ‘Groot-Bronswijk’. Dat sloot in 2006, waarna Woonzorg Nederland eigenaar werd, teneinde het terrein tot ontwikkeling te brengen voor o.a. zorgvilla’s. Deze plannen strandden echter, waardoor het park met een Engelse landschapsstructuur aan haar lot werd overgelaten.
- Eind 2011 werd er voor het eerst gesproken over een Zonnepark, als gedeeltelijke (5 ha.) invulling. Op dat moment een erg groot zonnepark.
-In 2018 werd een groot deel van het park gekocht door de Gemeente Delfzijl, met als doel om aan de westzijde (tegen het dorp aanliggend) een brede school te realiseren;
-Daarvoor had WGH inmiddels het verpauperde Hoofdgebouw gekocht, waarin een zorgbestemming is gepland met tevens een aanbouw/uitbreiding aan/van het gebouw.
-Ook wil WGH een 12tal levensloopbestendige woningen realiseren, een huisartsenpraktijk en enkele zgn. tinyhouses;
-Tenslotte heeft VDW zich ook steeds sterk gemaakt voor realisering van meerdere vrije kavels.

Proostmeer


In een in 2014 gehouden enquête werd het Proostmeer als 1e genoemd om aangepakt te worden. Het moest zijn recreatieve bestemming terugkrijgen, was het signaal. Dit was door de jaren heen erg teruggelopen, mede vanwege de vaak geconstateerde blauwalg. Het WIF heeft dat dan ook als eerste opgepakt en met een lokaal bedrijf is het meer uitgebaggerd en zijn er diepe gaten gegraven. Ook werden er in het voorjaar slakken gevangen om zwemmersjeuk tegen te gaan. Per 1 januari 2019 ligt de verantwoordelijkheid van het meer weer bij de Gemeente, maar vanuit WIF en VDW zal worden getracht de kwaliteit van het water en strand op peil te houden.


TROS

(Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Schets)


Binnen VDW is in 2016 een aparte commissie ingesteld, om toerisme en recreatie in het dorp Wagenborgen te bevorderen. Een 1e actie was om een route te realiseren door en om het dorp. Daarbij is ook de commissie Lentis erfgoed betrokken geweest, vanwege haar bekendheid met het voormalige Groot-Bronswijkterrein.